SVÁTEK TŘÍ KRÁLŮ

Tři Králové byli mudrci, údajně byli považováni za astrology perského dvora. Pozorovali neobyčejně zářivou hvězdu a hledali krále Židů. Až později se mudrcům začalo říkat králové. Nejstarší Kašpar je zobrazován, jak klečí a podává Ježíškovi zlato. Za ním stojící Melichar daruje kadidlo, jedná se o pryskyřici z tropického stromu kadidlovníku, ta má charakteristickou vůni, a když se zapálí, tak vydává dým. Poslední v řadě je Baltazar s vonnou mastí myrhou. Ve středověku byli králové symbolizováni třemi kontinenty: Evropou, Asií a Afrikou. Symbolizovali také tři lidské věky: mládí, střední léta a stáří.

Dříve se při obchůzkách domy vykuřovaly kadidlem a byly vykrápěny svěcenou vodou. Jednalo se o vyhánění zlých sil. Koledníci chodili dům od domu, nakonec napsali na dveře svěcenou křídou datum a ochranná písmena K + M + B. Šlo o to, aby byl dům chráněn proti nemocem a proti pohromám. První zmínka o třech králích je uvedena v alexandrijském spisu z doby okolo 550 po Kristovi. V tomto spisu se nachází jména Caspar, Melchior a Balthasar. Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B+ s udáním letopočtu – v Česku K+M+B+. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus požehnej tomuto domu. Křížky mezi písmeny značí znaky, kterými se mají křesťané chránit před pohromami a nepřáteli. Melichar je mladý, Baltazar zralý muž a Kašpar starý kmet, tato symbolika znamenala, že Kristus je pánem celého našeho života od mládí až po smrt. Poslední z nich měl tmavou barvu pleti, v koledě se zpívá, že je to způsobeno od slunce, avšak tmavá barva pleti symbolizuje stín smrti.

V nynější době je Tříkrálová koleda pozůstatkem obchůzkových her, které dříve zejména chlapci předváděli po domech představujících biblické tři krále, kdy před domem zazpívali známou koledu a dostávali naturální a peněžní dárky. V posledních letech  tuto aktivitu převzala  katolická Charita.

Tříkrálová koleda

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Copak, ty tam černý vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi.

Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená.

Kdybys na slunce nechodil, Byl bys tvář svou neopálil.

Slunce je drahé kamení Od Kristova narození.

Nám třem se hvězda zjevila, která jakživa nebyla.

Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně sedlali a do Betléma se brali.

Herodes král z okna kouká, vidí tři krále z daleka.

Daleká-li cesta vaše? Do Betléma mysl naše.

Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho?

Narodil se tam Spasitel, všeho světa Vykupitel.

To já tam musím taky jít, to malý dítě pozdravit.“