PŘÍRODNÍ PAMÁTKA JESLIČKY - NĚMČIČKY

Rozloha: 3,52 ha

Nadmořská výška: 226 – 288 m

Přístupnost: volně, celoročně

PP vyhlášena v roce 2002. Cenná rostlinná a živočišná společenstva stepních lad, bývalých pastvin a teplomilných šípákových doubrav na sprašovém podkladě, s výskytem zvláště chráněných druhů jako jsou len chlupatý, koniklec velkokvětý, kozinec rakouský, kosatec různobarvý, hlaváček jarní, třemdava bílá, vstavač vojenský, kavyl sličný, sinokvět měkký a další.

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz)