CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Území náleží do teplé klimatické oblasti, která je charakterizována velmi dlouhým, teplým a suchým létem. Přechodná období, jaro a podzim, jsou velmi krátká a teplá, zima je mírně teplá a suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Z hlediska geomorfologického je území našeho regionu součástí Alpsko – himalájského systému, reprezentovaného zde subsystémem Karpat, a to subprovincií s názvem Vnější Západní Karpaty. Reliéf území tvoří pohoří Ždánický les, jehož podcelkem je zde Boleradická vrchovina a její okrsky. Jsou to Divácká vrchovina a Hustopečská pahorkatina. Reliéf povrchu je v průměru pahorkatinný s výškovou členitostí 75–150 m, místy je však velmi členitý s výškou 150–210 m.  Charakteristické jsou široce zaoblené, rozvodní hřbety a hluboká údolí, často neckovitého příčného profilu.

Součástí Hustopečské pahorkatiny je Hustopečská sníženina v katastru města Hustopeče.  Jižním směrem se Hustopečská pahorkatina svažuje do Popické sníženiny, jež je součástí Dyjsko-moravské nivy Dolnomoravského úvalu.

Z rozvodních hřbetů stékají potoky do dvou hlavních říčních toků, a to do řeky Svratky, která ústí do Novomlýnských nádrží a do Trkmanky, která se pod Novomlýnskými nádržemi vlévá do řeky Dyje. Oblast tak náleží k úmoří Černého moře.

Region byl průběžně osídlen již v období pravěku, v době stěhování národů i v období Velké Moravy. Proto k trvalému odlesnění rozsáhlých ploch, hlavně v jižní části regionu, došlo ještě před obdobím středověku. Komplexy lesní vegetace jsou ostrůvkovité, nespojité, v některých částech je stromová vegetace přítomna pouze v podobě akátových porostů. Převažují rozsáhlé polní kultury (pole, sady, vinice), v posledních desítiletích navíc bylo mnoho svahů terasováno. V severní části se vyskytují teplomilné doubravy a dubohabřiny.  

Zemědělství je základem ekonomiky regionu, který je řazen do kukuřičné oblasti.  Pěstuje se vinná réva, obiloviny, zelenina a ovoce. Rozsáhlé vinohrady najdeme ve všech obcích, v některých pak i rozlehlé meruňkové sady a raritou jsou mandloně v Hustopečích.

PŘÍRODNÍ REZERVACE A NAUČNÉ STEZKY

VINOHRADY

VODSTVO

ROZHLEDNY