POHLED DO MINULOSTI

Region, ve kterém žijeme, byl osídlen již od pravěku. Velmi pravděpodobně se zde pohybovali již lovci mamutů, jejichž centrem byl nedaleký Pavlov. Archeologické nálezy dokládají osídlení v době bronzové i železné, nalezeny jsou pozůstatky po keltském osídlení. Zcela jistě zde měli své osady Slované v době Velké Moravy, jak nám dokládají nalezená pohřebiště. Od 12. stol. jsou v písemných pramenech zmiňovány obce v našem regionu. Zejména v listinách zaznamenávajících převody majetku. Mnohé obce ležely na křižovatkách významných obchodních cest, což přispívalo k jejich rozkvětu. Oblast měla příhodné přírodní podmínky pro rozvoj zemědělství, jehož nedílnou součástí bylo i vinohradnictví a vinařství. Směrem k jihu otevřená krajina lákala kočovné nájezdníky, ať už to byli Tataři nebo Turci. Původní slovanské obyvatelstvo bylo v mnohých zpustošených obcích nahrazeno osídlenci, kteří přicházejí z německy mluvících zemí a často vyznávajících jiné náboženství. Multikulturní charakter některých obcí skončil odsunem německého obyvatelstva po 2. sv. válce. Pojďme tedy nahlédnout do této historie prostřednictvím památek, které zde máme

MUZEA A PAMNĚTNÍ SÍNĚ

TECHNICKÉ PAMÁTKY

CIRKEVNÍ ARCHITEKTURA

PAMÁTNÍKY